สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรม "ILL eBooks Sharing"
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26/09/61
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26/09/61
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
​วันที่ 20 กันยายน 2561
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)
woolgathering

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author
817-365-1534