Đơn vị tổ chức
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tp.HCM
Đơn vị tài trợ chính
Vietnam Airlines
Đơn vị đồng tài trợ